ലോസ്റ്റ് വേൾഡ്സ് – യോർഗോസ് സിഫേരിസ് (Giorgos Seferis)

ഗ്രീക്ക് കവിയായിരുന്ന യോർഗോസ് സിഫേരിസിന്റെ (Giorgos Seferis) ‘ലോസ്റ്റ് വേൾഡ്സ്’ എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ.

ലോസ്റ്റ് വേൾഡ്സ്
————————
എങ്ങിനെ നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയിരം തുണ്ടുകൾ
കൂട്ടിയെടുത്ത് യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും?

ഈ പങ്കായത്തിന് എന്താണ്  കുഴപ്പം?
ഈ തോണി വട്ടം വരയ്‌ക്കുകയാണല്ലൊ,
ഒരു കടൽക്കാക്കയെ പോലും കാണാനില്ലല്ലൊ.

ഈ ലോകം മുങ്ങി താഴും:
അവിടെ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടന്നൊ,
നിന്നെ ഞാൻ ഈ സൂര്യന്റെ കീഴിൽ
ഒറ്റക്ക് വിട്ടു പോകുന്നു.

നീ എഴുതിക്കോ:
മഷി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി
കടൽ വലുതാകുയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ശിഖരം പോലെ വികസിതമാവാൻ,
പൂവിടാൻ പാകത്തിനെത്താൻ,
മഞ്ഞൊലിച്ചുണ്ടായ  തൊടുകളെ പോലെയാവാൻ,
ഇതിനൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ശരീരത്തിനെ,
സര്‍ഗ്ഗശക്തി ശബ്ദമുഖരിതമായൊരു തേനീച്ചക്കൂട്ടിലേക്ക് തള്ളി വിടും.

ഇനി സുസ്വരമായ ജീവിതകാലത്തിന് വന്ന് നിശ്ശേഷം പീഡിപ്പിക്കാമല്ലോ.

-യോർഗോസ് സിഫേരിസ്-
(പരിഭാഷ – മർത്ത്യൻ)

ഏപ്രിലിൽ അമേരിക്കയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന വാർഷിക കവിതാ മാസം (National Poetry Month) ന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കവിത പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു. മുപ്പത് ലോക കവികളുടെ കവിതകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പ്രൊജക്ടിൽ പതിനേഴാമത്തേതാണിത്.Categories: Malayalam translation

Tags: , , , , ,

1 reply

  1. i think you are translating all this poems from English translations. Kindly post English version also side be side. we can compare and read. Thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: