ലോസ്റ്റ് വേൾഡ്സ് – യോർഗോസ് സിഫേരിസ് (Giorgos Seferis)

ഗ്രീക്ക് കവിയായിരുന്ന യോർഗോസ് സിഫേരിസിന്റെ (Giorgos Seferis) ‘ലോസ്റ്റ് വേൾഡ്സ്’ എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ.

ലോസ്റ്റ് വേൾഡ്സ്
————————
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയിരം തുണ്ടുകൾ
കൂട്ടിയെടുത്ത് എങ്ങിനെ യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും?
ഒരു കടൽക്കാക്കയെ പോലും കാണാനില്ല
ഈ തോണിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങുന്നു
അല്ല… ഈ പങ്കായത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ?

ഈ ലോകം മുങ്ങി താഴുകയാണ്:
അവിടെ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടന്നൊ…
ഞാൻ നിന്നെ ഈ സൂര്യന്റെ കീഴിൽ
ഒറ്റക്ക് വിട്ടു പോകുന്നു.

നീ നിർത്താതെ എഴുതിക്കോ:
മഷിയിതാ കുറയുന്നു..
കടൽലതാ വലുതാകുന്നു.

ഒരു ശിഖരം പോലെ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശരീരം
കായ്ക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത്..
മഞ്ഞൊലിച്ചുണ്ടായ തൊടുകളെ പോലെയാവാൻ..
പക്ഷെ….
സംഗീതാത്മമായ ഏതോ വരുംകാലത്തിന് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിനായി
എന്റെ ഭാവന അതിനെ
ബഹളമുള്ളൊരു തേനീച്ചക്കൂട്ടിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്നു.

-യോർഗോസ് സിഫേരിസ്-
(പരിഭാഷ – മർത്ത്യൻ)

ഏപ്രിലിൽ അമേരിക്കയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന വാർഷിക കവിതാ മാസം (National Poetry Month) ന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കവിത പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു. മുപ്പത് ലോക കവികളുടെ കവിതകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പ്രൊജക്ടിൽ പതിനേഴാമത്തേതാണിത്.Categories: Malayalam translation

Tags: , , , , ,

1 reply

  1. i think you are translating all this poems from English translations. Kindly post English version also side be side. we can compare and read. Thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: