റ്റു മേക്ക് ഏ ഡാഡായിസ്റ് പോയം – ട്രിസ്റ്റാൻ സാരാ

റുമാനിയൻ ഫ്രഞ്ച് കവി ട്രിസ്റ്റാൻ സാരയുടെ ‘റ്റു മേക്ക് ഏ ഡാഡായിസ്റ് പോയം’ എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. ട്രിസ്റ്റാൻ സാര യൂറോപ്പിലെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലേ ഡാഡായിസം മൂവ്മെന്റിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു.

റ്റു മേക്ക് ഏ ഡാഡായിസ്റ് പോയം
————————-

ഒരു പത്രമെടുക്കുക
ഒരു കത്രികയെടുക്കുക
ഈ പത്രത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കവിതക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലിപ്പത്തിലുള്ളൊരു ലേഖനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ആ ലേഖനം വെട്ടിയെടുക്കുക
 
ഇനി ആ ലേഖനത്തിലുള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും ഓരോന്നായി വെട്ടിയെടുക്കുക.
 
എന്നിട്ടവയെ എല്ലാം ഒരു സഞ്ചിയിലിടുക
മൃദുവായി അതിനെ കുലുക്കുക
 
ഇനി വെട്ടിയെടുത്ത വാക്കുകൾ ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായി പുറത്തെടുക്കുക
 
ആ വാക്കുകൾ സഞ്ചിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന അതെ ക്രമത്തിൽ സത്യസന്ധമായി പകർത്തിയെഴുതുക.
 
ആ കവിതക്ക് നിങ്ങളുമായി സാദൃശ്യമുണ്ടാകും.
അങ്ങിനെ നിങ്ങളിലെ കവിയുണ്ടാവുന്നു.
 
അപരിഷ്കൃതരും സംസ്കാരശൂന്യരുമായ ഒരു പറ്റത്തിന്റെയും അംഗീകാരമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അനന്തമായ മൗലികത്വമുള്ള, മനം കവരുന്ന ഉണർവ്വുള്ള ഒരെഴുത്തുകാരനാണ്.

-ട്രിസ്റ്റാൻ സാരാ-
(പരിഭാഷ – മർത്ത്യൻ)

ഏപ്രിലിൽ അമേരിക്കയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന വാർഷിക കവിതാ മാസം (National Poetry Month) ന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കവിത പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു. മുപ്പത് ലോക കവികളുടെ കവിതകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പ്രൊജക്ടിൽ പതിനാറാമത്തേതാണിത്.Categories: Malayalam translation, Uncategorized

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: