എവെരിത്തിങ്ങ് – ആന അഖ്‌മത്തോവ

റഷ്യൻ കവയിത്രി ആന അഖ്‌മത്തോവയുടെ ‘എവെരിത്തിങ്ങ്’ എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ.

എവെരിത്തിങ്ങ്
————
എല്ലാം കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കച്ചവടം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
തലമുകളിൽ കറുത്ത മരണത്തിന്റെ ചിറകുകൾ.
വിശപ്പ് ഒരതൃപ്തിയോടെയെങ്കിലും എല്ലാം ഭക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
പിന്നീടെന്തിനാണ് മുൻപിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു പ്രകാശം?

രാവിലെ നഗരത്തിനടുത്ത് നിഗൂഢമായൊരു മരക്കഷ്ണം
ചെറിയുടെ പരിമളം പുറത്തു വിടുന്നു.
രാത്രിയിൽ ജൂലായിലെ തെളിഞ്ഞൊരാകാശം
പുതിയ നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങൾ എറിഞ്ഞു തരുന്നു.

അങ്ങിനെ ഇരുട്ടിന്റെയും ജീര്‍ണ്ണതയും തൊട്ടടുത്തതായി
അത്ഭുതകരമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും.
ആരും ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും
എങ്കിലും കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ നമ്മളെല്ലാം ആശിച്ചിരുന്ന എന്തോ.

– ആന അഖ്‌മത്തോവ –
(പരിഭാഷ – മർത്ത്യൻ)
ഏപ്രിലിൽ അമേരിക്കയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന വാർഷിക കവിതാ മാസം (National Poetry Month) ന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കവിത പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു. മുപ്പത് ലോക കവികളുടെ കവിതകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പ്രൊജക്ടിൽ പത്താമത്തേതാണിത്.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s