‘ദി കാൻഡിൽ’ ഫ്രാൻസിസ് പൊങ്ങ്

ഫ്രഞ്ച് കവിയായ ഫ്രാൻസിസ് പൊങ്ങിന്റെ ‘ദി കാൻഡിൽ’ എന്ന ഗദ്യ കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. ദൈനം ദിന ജീവിതത്തിലെ സാമഗ്രികളെ വർണ്ണിക്കുന്നതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗദ്യ കാവ്യ ശൈലി.  ഏപ്രിലിൽ അമേരിക്കയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന വാർഷിക കവിതാ മാസം (National Poetry Month) ന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കവിത പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു. മുപ്പത് ലോക കവികളുടെ കവിതകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പ്രൊജക്ടിൽ  ഒൻപതാമത്തേതാണിത്.

ദി കാൻഡിൽ
————-
രാത്രി ചിലപ്പോൾ  ഒരപൂര്‍വ്വമായ ചെടിയെ പുനര്‍ജീവിപ്പിക്കും, അതിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന രശ്മി മുറികളെയും ഗൃഹോപകരണങ്ങളേയും ഘനമുള്ള നിഴൽക്കൂട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റും.  അതിന്റെ സ്വർണ്ണ ഇലകൾ കറുത്തൊരു തണ്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു ചെറിയ വെണ്‍കൽ തൂണിന്റെ ഉള്ളിലെ പൊള്ളയുമായി നിര്‍വ്വികാരമായി അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കും.

ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ ഈയംപ്പാറ്റകൾ വളരെ ഉയരത്തിലുള്ള ചന്ദ്രനു പകരം കാടുകളെ പോലും നീരാവിയാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഈ ചെടിയെ ആക്രമിക്കും. പക്ഷെ പെട്ടന്ന് പൊള്ളിയത്കാരണമോ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും ക്ഷീണിച്ചിട്ടോ അവ ബോധക്കേടിലേക്ക് ഊന്നി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തിന്റെ വക്കിൽ വിറയലോടെ വീണു കിടക്കും.

ഇതേ സമയം മെഴുകുതിരി ഓരോ തവണ പെട്ടന്ന് പുറത്ത് വിടുന്ന അപൂര്‍വ്വമായ പുകയിലൂടെയും, പുസ്തകത്തിലേക്ക് വിറയ്‌ക്കുന്നൊരു വെളിച്ചവും എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വായനക്കാരന് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നു – എന്നിട്ട് സ്വന്തം പിഞ്ഞാണത്തിന്റെ മുകളിൽ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് അതിന്റെ ആഹാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ മുങ്ങിപ്പോകും.

-ഫ്രാൻസിസ് പൊങ്ങ്-
(പരിഭാഷ – മർത്ത്യൻ)Categories: Malayalam translation

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: