ബയോഗ്രഫി – ഓർഹെ കരേര അന്ത്രാഡെ

Jorge Andradeഇക്വഡോറിയൻ കവി ഓർഹെ കരേര അന്ത്രാഡെയുടെ ‘ബയോഗ്രഫി’ എന്ന മനോഹരമായ കവിതയുടെ വിവർത്തന ശ്രമം

ബയോഗ്രഫി
(ഓർഹെ കരേര അന്ത്രാഡെ )

ആകാശത്തിന്റെ മോഹത്തിനാൽ പിറന്ന ഈ ജാലകം,
ഒരു മാലാഖയെപ്പോലെ ഈ കറുത്ത ചുമരിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
അത് മർത്ത്യന്റെ സുഹൃത്താണ്,
കാറ്റിന്റെ ചുമട്ടുകാരൻ.

അത് ഈ ഭൂമിയിലെ ജലാശയങ്ങളായും
വീടുകളിലെ കുട്ടിത്തമാർന്ന കണ്ണാടികളായും
ഓടിട്ട മേൽക്കൂരകളായും സല്ലപിക്കുന്നു.

മുകളിൽ നിന്നും ഈ ജാലകങ്ങൾ,
അവയുടെ സുതാര്യമായ അധിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ
ആള്‍ക്കൂട്ടങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.

ഈ മഹനീയമായ ജാലകം
വെളിച്ചത്തെ രാത്രിയിലേക്ക് വിതറുന്നു.
ഒരു ഉൽക്കയുടെ വര്‍ഗ്ഗമൂലത്തിനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നു,
നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളുടെ ശ്രേണികളെ മുഴുമിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ ജാലകം ഭൂമിയുടെ കപ്പലിന്റെ അമരത്തട്ടാണ്
മേഘങ്ങളുടെ ഒരു തിരമാല അതിനെ ശാന്തമായി ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു
നീല കൊടുങ്കാറ്റിനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ഒരു കപ്പിത്താന്റെ ആത്മാവ്,
ദൈവത്തിന്റെ ദ്വീപ് തിരയുന്നു

ഈ ജാലകം എല്ലാവർക്കും ഒരളവ് വെളിച്ചവും
ഒരു തൊട്ടി കാറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നു.
മേഘങ്ങളാൽ ഉഴുതു മറിക്കപ്പെട്ട ഈ ജാലകം,
ഈ ആകാശത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ സന്പത്താണ്

ഓർഹെ കരേര അന്ത്രാഡെ
(വിവർത്തനം – മർത്ത്യൻ)Categories: Malayalam translation

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: