ഡോൺ ഔട്ട്.സൈഡ് ദി സിറ്റി വാൾസ് – ഹ്വാൻ റമോൺ ഹിമെനേസ്

jimenez1956ലെ നോബൽ ജേതാവും സ്പാനിഷ് കവിയുമായ ഹ്വാൻ റമോൺ ഹിമെനേസിന്റെ (Juan Ramon Jimenez – 24 December 1881 – 29 May 1958) ഡോൺ ഔട്ട്.സൈഡ്  ദി സിറ്റി വാൾസ് (Dawn Outside The City Walls)

ഡോൺ ഔട്ട്.സൈഡ്  ദി സിറ്റി വാൾസ് – ഹ്വാൻ റമോൺ ഹിമെനേസ്
————————————————–

നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും മുഖം കാണാം
വെള്ള പ്ലാസ്റ്റർ, പേടിസ്വപ്നം, ഇഷ്ടിക, വിളർച്ച…
കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞൊഴുകുന്ന തണുപ്പ്.
ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അടുപ്പം!
ജീവിതത്തിന്റെ കഠിനത!

മൃഗങ്ങളുടെ വേരു പോലെ എന്തോ ഒന്ന് ശരീരത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നു.
ജീവൻ ഉറച്ചിരിക്കാത്തതു പോലെ അനാവശ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു

പിന്നെ ലോഹങ്ങൾ,
പച്ചക്കറികൾ….
സൂര്യൻ പിടിവാശിയോടെ മനുഷ്യനെതിരെ നിൽക്കുന്നു.
വിളവിറക്കുകൾക്കെതിരെ,
കാബേജുകൾ, മണ്‍ഭിത്തികൾ
തെറ്റായ ഒരാനന്ദം,
പക്ഷെ നിങ്ങൾ വെറും സമയമാണ്
അവർ പറയുന്നത് പോലെ, പ്രാണനിലില്ല!

ഈർപ്പവും ആവിപറക്കുന്ന കുന്പാരങ്ങളും
മുഴുവൻ ആകാശവും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു

വളം കൂട്ടിവച്ചുണ്ടാക്കിയ ചക്രവാളം രാത്രിയുടെ അസൗമ്യത അങ്ങിങ്ങായി അവശേഷിക്കുന്നു

ഒരു പച്ച ചന്ദ്രന്റെ തുണ്ട്…

വ്യാജ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പകുതി കഴിച്ച സ്‌ഫടികക്കഷ്ണങ്ങൾ

പ്ലാസ്റ്റർ, കീറി മുറിഞ്ഞ പേപ്പർ
ഇവയ്ക്കിടയിൽ മങ്ങിയ ആകാശനീലിമ.

പക്ഷികൾ പാകപ്പെടാത്ത ചന്ദ്രനിൽ പൂർണ്ണമായും ഉണർന്നിട്ടില്ല
തെരുവുവിളക്കുകൾ ഒരുവിധം അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു

ജീവികളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും കൂട്ടം

ഒരു നേരായ ദുഃഖം;
കാരാണം
നിങ്ങൾ പ്രാണനിൽ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരുക്കുന്നു
അവർ പറയുന്നതു പോലെ ഇനി സമയത്തിലില്ല….
(വിവർത്തനം-മർത്ത്യൻ)

Advertisements


Categories: Malayalam translation

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: