രാത്രി, തെരുവ്, വിളക്ക്, മരുന്നുകട – അലെക്സാണ്ടർ ബ്ലോക്ക്

Alexander Blokറഷ്യൻ കവി അലെക്സാണ്ടർ ബ്ലോക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കവി

രാത്രി, തെരുവ്, വിളക്ക്, മരുന്നുകട – അലെക്സാണ്ടർ ബ്ലോക്ക്
———————————————–
രാത്രി, തെരുവ്, വിളക്ക്, മരുന്നുകട
ഈ അർത്ഥമില്ലാത്ത ഇരുണ്ട വെളിച്ചം
ഒരു കാൽ നൂറ്റാണ്ടു കൂടി കടന്നു പോകട്ടെ
എല്ലാം ഇതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച്ചയിൽ പെടും

നിങ്ങൾ മരിച്ചു – മുന്പത്തേത് പോലെ
നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ ആ ആദ്യത്തെ വഴി ഇപ്പോഴുമുണ്ട്
രാത്രി, തെരുവ്, വിളക്ക്, മരുന്നുകട, പിന്നെ
രാത്രിയിൽ നിറഞ്ഞോഴുകുന്ന തോട്

(വിവർത്തനം-മർത്ത്യൻ)Categories: Malayalam translation

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: