ചങ്ങാത്തം

കടലുകള്‍ക്കൊരിക്കലും
കരകളുമായി ചങ്ങാത്തം പറ്റില്ല
തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ഭൂമി മുഴുവന്‍
പരന്നൊലിചു നിറയാന്‍
കഴിയാതെ അവയെന്നും
തമ്മില്‍ തല്ലി കഴിയണം
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: