വഴികാട്ടി

നിന്റെ പുഞ്ചിരികളില്‍
ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് എന്നെ
കൊഞ്ഞനം കാട്ടാറുള്ള
നിന്റെ അടക്കി പിടിച്ച
കണ്ണുനീര്‍ തുള്ളികളാണ്…
എന്നും ജീവിതത്തില്‍
വഴികാട്ടിയായിട്ടുള്ളത്…
ഇന്ന് നീ കരഞ്ഞു കണ്ടപ്പോള്‍
ശരിക്കും വഴിമുട്ടി പോയി
മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: