ന്നാലും…

അവടെ ചെല്ലുമ്പം ഒര് കാര്യണ്ട്‌
ഓടി നടക്കണ കോഴീനേം
തൊഴുത്തില് കെട്ട്യ പശൂനേം കണ്ട്
വായേല് വെള്ളെറക്കണ്ട മനസ്സിലായോ…
മുത്തശ്ശന്‍ കാണാണ്ടെ ഹോട്ടലില്‍ കൊണ്ടോയിട്ട്
ചിക്കന്‍ ബിരിയാണീം ബീഫും വാങ്ങിച്ച് തരാട്ടോ..
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത, നുറുങ്ങുകള്‍

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: